Piyano

Bu etkinlik bitti

Yer, Saat AKM Aspendos Salonu, 20:30
Şef Oğuzhan Kavruk

Solist

İdil Biret “Piyano”

Program

1. Piyano Konçertosu
Beste:F. Liszt

Bolero
Beste: M. Ravel

Link : https://antalyasenfoni.gov.tr/2019-2020/